Regulamin

Informacje ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego www.nataszapiskorska.pl jest firma Natasza Piskorska ATELIER Przedsiębiorca: Natasza Piskorska NIP: 9551355620 , REGON: 340654847

2. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.

4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

5. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do aktualizacji stanu magazynowego obrazów z 24 godzinnym opóźnieniem. Wybrany obraz może być niedostępny w momencie kupna. Zamawiający zostanie o tym powiadomiony w wiadomości email, wpłacone środki zostaną zwrócone w trybie natychmiastowym. Istnieje również możliwość zamówienia podobnego obrazu.

Dostarczenie przesyłki

1. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub w niektórych przypadkach Poczty Polskiej.

2. Jeśli klient wybrał płatność kartą lub przelewem, przesyłka zostanie wysłana po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy.

3. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy.

4. Możliwy jest odbiór osobisty w siedzibie firmy pod adresem prowadzenia działalności. W celu umówienia dogodnej godziny należy
skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej lub telefonicznej – na numer podany na stronie www.
Odbiór osobisty jest bezpłatny.

5. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski od poniedziałku do piątku wynosi (niezależnie od liczby zamówionych
produktów):

– Poczta Polska: 50,00 zł

– Paczka za pobraniem 70,00 zł

– kurier: 50 zł

– kurier za pobraniem: 75 zł

8. Koszt dostarczenia zamówionego towaru do krajów Unii Europejskiej ustalany jet indywidualnie.(wysyłka wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej). W celu umówienia wysyłki do kraju UE należy skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej lub telefonicznej – na numer podany na stronie www.

9. Koszt dostarczenia zamówień zbiorowych i indywidualnych ustalany jest indywidualnie. (wysyłka wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej). W celu umówienia wysyłki należy skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej lub telefonicznej – na numer podany na stronie www.

Zamówienia

1. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są poprzez formularz z koszykiem zakupów na stronie internetowej.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok.

3. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze sklepem internetowym.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.

5. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się: –

– w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – w chwili otrzymania zamówienia

– w przypadku zamówień płatnych przelewem/karta – w chwili wpływu należności na konto.

6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania rachunku, który może zostać załączony do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: rachunek z załącznikami, rachunek korygujący z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania rachunku w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

Odstąpienie od umowy

1 Konsument (Klient będący osobą fizyczną, nabywającą towar na własny użytek, w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zakupionego towaru.

2. Formularz zwrotu należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem. O zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego. Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania
ponad wynikające z czynności zwykłego zarządu rzeczą. Zwracany towar musi być kompletny i w miarę możliwości, zapakowany w oryginalne opakowanie.

3. Zwrot towaru do Sklepu powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży
(tj. od dnia nadania oświadczenia o odstąpieniu)

4. Po otrzymaniu przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zostanie zwrócona kwota stanowiąca wartość zwracanego towaru oraz kosztów dostawy towaru do Klienta, jeżeli Klient je uiścił. Koszty zwrotu towaru do Sklepu ponosi Klient.

Procedura reklamacji

I. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

II. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

III. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.

IV. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: Atelier Natasza Piskorska, ul.Wrzosowa 25, 87-100 Toruń

V. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy,
pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

VI. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub
wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

VII. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr 2014.827).
2. Rejestrując się w sklepie internetowym klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w sklepie internetowym. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia klienta przez sklep internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
4. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.
5. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.nataszapiskorska.pl . Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.
6. Nie uwzględniamy płatności na podstawie potwierdzeń przelewu. W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy